Helmut Kohl

Helmut
Kohl

03.04.1930
Ludwigshafen am Rhein
-
16.06.2017
Ludwigshafen am Rhein

stimmungsbild37

Bilder